Gå till innehåll

Köpvillkor / Terms of purchase

När du beställer från hcdesign.nu godkänner du automatiskt dessa köpvillkor:

(English below)

Reklamation
Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 5 dagar. Kontakta oss på info[a]hcdesign.nu. Skicka aldrig varor i retur förrän du har meddelat oss och fått bekräftelse. Observera! Om din vara skadats i transporten skall du reklamera till ditt utlämningsställe.

Ångerrätt och retur

Om du ska skicka tillbaka en vara ska du först meddela oss via mail och där får du instruktioner om hur du ska gå tillväga.
OBS! Skicka ingen retur innan avtal gjorts med HC Design om detta. Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att du mottagit varan (lagen om distanshandel). Varan måste vara i oskadat skick.

Prisbestämmelser
Alla priser anges i svenska kronor och inklusive moms. För länder utanför Sverige kan moms och skatt tillkomma på priserna. HC Design förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering. Varor som redan beställts levereras till det pris som gällde vid beställningstillfället.

Betalning

Du kan betala via Swish, Klarna, PayPal, Visa eller Mastercard.

Frakt

Din order produceras och skickas från det tryckeri som finns närmst dig. Fraktkostnaden ser du när du checkar ut i kassan. Du får mail med info om när ditt paket är beräknat att vara hos dig eller ett ombud.

För ej uthämtat paket debiteras 250kr via faktura för våra omkostnader.

Leverans

Alla leveranser skickas med DPD. (kan variera beroende på land)

Observera att om du beställt flera artiklar kan du få flera paket beroende på vad för produkt det är och var den produceras.

Leveranstid

Produkterna med mina mönster finns inte i lager utan produceras på begäran efter din beställning i ditt land eller det som ligger närmast våra producenter. Frakt tillkommer och visas i kassan. Moms kan läggas på priserna beroende på vilket land du beställer från. Du kan räkna ca en vecka för produktion och 2-3 dagar för transport (Beroende på vilket land kan det variera något med transporttiden)

Övrigt
Vi ber dig uppmärksamma att bilder och färger som återges på vår hemsida kan skilja sig mot exakta färger i verkligheten.

Du måste ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande för att få handla hos HC Design.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken skäligen ej kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från HC Designs sida, som gör att  HC Design ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att HC Design befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


When you order from hcdesign.nu, you automatically agree to these terms of purchase:

Complaint
Incorrect or damaged goods must be reported within 5 days. Contact us at info[a]hcdesign.nu. Never return items until you have notified us and received confirmation. Note! If your item is damaged in transport, you must complain to your delivery point.

Right of withdrawal and return

If you are going to return an item, you must first notify us via email and there you will receive instructions on how to proceed.
ATTENTION! Do not send a return before an agreement has been made with HC Design about this. Full right of withdrawal applies within 14 days from when you received the item (the law on distance sales). The item must be in undamaged condition.

Price regulations
All prices are stated in Swedish kronor and include VAT. For countries outside Sweden, VAT and tax may be added to the prices. HC Design reserves the right to change prices without prior notice. Goods that have already been ordered are delivered at the price that applied at the time of ordering.

Payment

You can pay via Swish, Klarna, PayPal, Visa or Mastercard.

Shipping

Your order is produced and shipped from the print shop closest to you. You will see the shipping cost when you check out at checkout. You will receive an email with information about when your package is expected to be with you or an agent.

For unclaimed packages, SEK 250 will be charged via invoice for our overheads.

Delivery

All deliveries are sent with DPD. (may vary by country)

Please note that if you ordered several items, you may receive several packages depending on the product and where it is produced.

Delivery time

The products with my designs are not in stock but are produced on demand according to your order in your country or the one closest to our producers. Shipping is added and shown at checkout. VAT may be added to the prices depending on which country you order from. You can expect about a week for production and 2-3 days for transport (Depending on the country, the transport time may vary slightly)

Other
Please note that images and colors displayed on our website may differ from the exact colors in real life.

You must be 18 years of age or have a guardian's consent to shop at HC Design.

Force majeure
In the event of war, natural disaster, industrial action in the labor market, authority decisions, non-delivery by subcontractors, costly circumstances, as well as a comparable event beyond our control which could not reasonably have been foreseen, and affects concluded agreements and commitments on the part of HC Design, which means that HC Design unable to keep said agreement/commitment, shall form the basis for HC Design being released from its obligations to fulfill said agreement.